Adatvédelmi tájékoztató

 

dr. Szilvássy Rita, mint az Igazságügyi  Minisztérium közvetítői névjegyzékében nyilvántartott közvetítő (nyilvántartási szám: T/002877; székhely: 2094 Nagykovácsi, Kossuth utca 37.; egyéni vállalkozói adószám: 69375703-1-33; email: info(kukac)lehetjobb.hu) Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi tájékoztató tartalmát, mely megfelel a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információsszabadágról (Info tv.), továbbá az Európai Parlament és Tanács  2016/679 rendelete a természetes személyeknek  a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet, GDPR) előírásainak.

 Adatkezelő az adatvédelmi tájékoztató tartalmát az alábbiak szerint határozza meg:

 1. Az adatkezelés célja a kapcsolatfelvétel létrehozása az érintett Fél és az Adatkezelő között.
 2. Az Adatkezelő szakmai tevékenysége során a titoktartás és az információk felelős kezelését a törvényi előírásoknak megfelelően végzi, melynek során titoktartási kötelezettség terheli minden olyan tényt és adatot illetően, amelyről a közvetítői tevékenységével összefüggésben szerzett tudomást.  Ezen kötelezettsége a közvetítői tevékenység megszűnése után is fennáll.
 3. Az Adatkezelő a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény (továbbiakban a Törvény) 14. § (1) alapján köteles évente, folyamatos sorszámozással ellátott nyilvántartási vezetni a lefolytatott közvetítői eljárásokról. Mivel az alább felsorolt adatokra a nyilvántartási kötelezettséget a törvény előírja az adatkezelőnek, így ezen adatok nyilvántartásban rögzítéséhez az Érintett fél hozzájárulása nem szükséges.
  1. a közvetítői eljárás megindításának időpontja
  2. a felek neve, lakcíme, a vita jellege
  3. a közvetítői eljárás eredményessége esetén a megállapodás aláírásának, illetve a közvetítői eljárás eredménytelensége esetén  a közvetítői eljárás befejezésének időpontja
  4. amennyiben az eljárásban jogi képviselő vett részt, ennek ténye, a jogi képviselő neve, elérhetősége, címe
  5. az eljárásban felszámított díjak, költségek összege
 4. Amennyiben az érintett Fél időpontfoglalást kezdeményez az adatkezelő felé, úgy az időpontfoglalás során történő adatszolgáltatás (név, elérhetőség, esetleges egyéb személyes adatok) önkéntes adatszolgáltatásnak minősül.
 5. Az Adatkezelő a érintett Féllel való kapcsolatba lépéstől kezdődően annak adatait bizalmasan kezeli.
 6. Az Adatkezelő az érintett Fél személyes adatait harmadik személynek az érintett Fél előzetes tájékoztatás és kifejezett, írásbeli hozzájárulása nélkül nem adja tovább.
 7. Az adatkezelés időtartama az érintett Fél önkéntes adatszolgáltatásától (kapcsolatfelvételre irányuló jelzéstől) addig tart, míg a mediációs eljárás befejeződik – mediációs folyamat megszakadása, vagy megállapodás aláírása. Az Adatkezelőt a törvény által előírt nyilvántartási kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokat, kizárólag a törvényi előírás teljesítéséhez szükséges terjedelemben továbbra is tárolja és megőrzi.
 8. Az érintett Felet megilleti a tájékoztatáshoz való jog, a személyes adatok helyesbítéséhez való jog, az adatkezelés korlátozáshoz való jog, az adathordozhatósághoz való jog, a törléshez való jog, és a tiltakozáshoz való jog.
 9. Jogorvoslattal – amennyiben az Adatkezelő és az érintett Fél nem tudnak megegyezni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé lehet élni.
  Elérhetőség:
  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22./C.
  Levelezési cím: 1530 Budapest, postafiók 5.
  Az érintett Felet megillet a bírósághoz fordulás joga is, melyet az érintett Fél lakóhelye szerinti Törvényszéknél kezdeményezhet.
 10. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatóját egyoldalúan módosítsa. A módosítással egyidejűleg  Adatkezelőnek az Adatkezelőnél már szolgáltatási igénybe vett érintett Feleket tájékoztatnia kell.
 11. Az érintett Fél az alábbi elérhetőségen kérhet tájékoztatást, illetve tehet észrevételt az Adatkezelő által tárolt és felhasznált személyes adataira vonatkozóan: info(kukac)lehetjobb.hu

Nagykovácsi, 2019. 02. 08.

Lépjen velem kapcsolatba!

info@lehetjobb.hu

+36 20 205 5608

1015 Budapest, Csalogány utca 40.